SK EN

Coca-Cola pre región

Grantový program Coca-Cola pre región
Názov projektu: Coca-Cola pre región
Klient: Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Obdobie realizácie: 2016-2018

Zhrnutie

Spôsob, ktorým Coca-Cola HBC Česko a Slovensko ukončila svoje pôsobenie vo výrobnom závode v Lúke koncom roka 2015, je výnimočný. Aj po zavretí závodu sa rozhodla naďalej starať o rozvoj regiónu vďaka grantového programu Coca-Cola pre región, ktorým podporuje aktivity neziskoviek, obcí aj jednotlivcov v oblasti rozvoja turizmu, športu, kultúry a umenia či verejnoprospešných projektov. Dôvodom pre ocenenie je fakt, že agentúra s klientom vymysleli projekt, ktorý veľmi efektívne a transparentne napĺňa zámer zostať v srdciach ľudí v regióne, kde predtým výrobca pôsobil.
 
Výzva a cieľ
Klient sa na našu agentúru obrátil v roku 2016 so zadaním navrhnúť program na podporu verejnoprospešných aktivít aj po ukončení výroby v tejto lokalite a zostať vnímaný ako dobrý partner komunity. Agentúra navrhla nájsť lokálneho odborného garanta, ktorým sa stala Trenčianska nadácia. Aby bol projekt čo najtransparentnejší, práve nadácia zastrešuje proces výberu i realizácie podporených projektov, ako aj aktivizuje uchádzačov o grantovú podporu. Cieľom bolo teda čo najotvorenejšie a najpresnejšie prerozdeliť cca 30 tis. Eur, ktoré klient vyčlenil na prvé dva roky projektu. 
 
Stratégia a plán
Agentúra oslovila Trenčiansku nadáciu ako odborného garanta projektu a v spolupráci s ňou vznikol grantový program Coca-Cola pre región. Jeho cieľom je podporiť verejnoprospešné aktivity v regióne vymedzenom spádovou oblasťou 8 obcí v okolí bývalého závodu v Lúke. Cieľom projektov je skvalitnenie života obyvateľov regiónu. Podporené projekty museli spĺňať prísne kritériá, akými boli napríklad prínos pre miestnu komunitu, miera zapojenia dobrovoľníkov, zviditeľnenie regiónu, udržateľnosť a efektivita projektu. O pridelení prostriedkov rozhoduje nezávislá komisia.
 
Realizácia
1. kolo Grantovej výzvy (GV) , 2016
  • Prieskum miestnych potrieb a stretnutie stakeholderov
  • Vyhlásenie 1. kola GV a zasadnutie komisie (výber projektov)
Do 1. kola (2016) sa prihlásilo 15 projektov, z ktorých nezávislá komisia vybrala 5 s grantovou podporou takmer 14 000 €.
  • Realizácia projektov 1. kola GV
Podporili sme archeologické práce na hrade Tematín, etnologické múzeum v Lúke, nové cykloturistické trasy pod Tematínom, projekt Slušnosť na štadióne či FitPark Modrová.
2. kolo GV, 2017
  • Vyhlásenie 2. kola GV, seminár pre žiadateľov a zasadnutie komisie (výber projektov)
Krátko po vyhlásení 2. kola GV (2017) sme žiadateľov pozvali na seminár o tom, ako vypracovať kvalitnú prihlášku. Prihlásilo sa 14 projektov, z ktorých sme 7 podporili sumou viac ako 16 000 €.
  • Realizácia projektov 2. kola GV
Grant bol využitý na zhotovenie krojov pre FS Modrovanky-Krojovanky, fotografickej kroniky Modrovej, náučného chodníka k Tematínu, vybudovanie informačných tabúľ na archeologickom nálezisku Kostolec-Ducové, certifikovaného detského ihriska v Starej Lehote a verejnej zelene v Hrádku a  modernizáciu futbalového ihriska v Hôrke nad Váhom.
 
Výsledky
V období 2016/2017 sme v projekte Coca-Cola pre región podporili 12 projektov sumou 30 000 €. Do realizácie projektov sa zapojilo takmer 250 dobrovoľníkov a projekty priamo pozitívne zasiahnu viac ako 57 000 ľudí ročne, sekundárne ďalšie desaťtisíce. Projekt mal aj širokú mediálnu odozvu. Zaznamenali sme 74 výstupov v regionálnych aj celoštátnych médiách. Masívne sa informácie šírili aj cez sociálne siete, a to najmä prostredníctvom samotných grantistov. Z týchto faktov je zrejmé, že ide o výnimočný projekt spoločnosti Coca-Cola HBC a jej podpory regiónu, v ktorom už nepôsobí. 
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×