SK EN

Európsky platobný report 2017 - reprezentatívny prieskum spoločnosti Intrum Justitia ukazuje významné medziročné rozdiely

Štokholm/ Bratislava, 19. jún 2017 - Výsledky reprezentatívneho celoeurópskeho prieskumu „Európsky platobný report (EPR) 2017“ zverejnila spoločnosť Intrum Justitia. Prieskum bol zrealizovaný v 29 krajinách Európy v mesiacoch február a marec 2017. Intrum Justitia ako jeden z lídrov európskeho trhu finančných služieb v oblasti správy a manažmentu pohľadávok v tomto reporte spracoval údaje od 10 468 európskych spoločností, pričom zo Slovenska bolo 257 z nich. Výsledné zistenia hovoria o medziročných zmenách v platobnej morálke a finančnom zdraví firiem pôsobiacich na európskom a slovenskom trhu.
Podstatné zistenia pri porovnaní výsledkov Slovenska za roky 2016 a 2017
  • Oneskorené platby
Výsledky reportu v kapitole “Oneskorené platby” ukazujú, že firmy sú v súčasnosti opatrnejšie pri poskytnutí doby splatnosti v B2B a verejnom sektore v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Svedčia o tom priemerné doby splatnosti, kým v predchádzajúcom roku bola v sektore B2B splatnosť 22 dní, v aktuálnom len 18 dní. Splatnosti vo verejnom sektore sa takisto skrátili o 3 dni, došlo aj k skráteniu zmluvnej doby splatnosti pri B2C a verejnom sektore. “Najdlhšie doby splatnosti faktúr sa tiež mierne skrátili v B2C (1 deň) a B2B sektore, kde je to dokonca 6 dní,” dopĺňa ďalší  rozdiel z prieskumu  Martin Musil, Managing Director Intrum Justitia Slovakia.
 
  • Nízke úrokové sadzby vedú k zvýšeniu investícií na Slovensku
Otázka v tomto prípade znela, ako ovplyvnili nízke úrokové sadzby podnikanie oproti minulému roku.
Zatiaľ čo v roku 2016 len 7% firiem prehlásilo, že nízke úrokové sadzby viedli k zvýšeniu investícií, tento rok sa percentuálny podiel firiem, ktoré si to myslia, zvýšil dokonca na 21%. Martin Musil, Intrum Justitia Slovakia: „Vďaka uvedenému zvýšeniu investícií nám len 73% firiem odpovedalo, že nedošlo k žiadnej zmene pokiaľ ide o investície. Pred rokom v tomto zmysle zaznelo až 90% odpovedí.“
 
  • Doba splatnosti
Veľmi zaujímavý výsledkový posun vyplynul z Európskeho platobného reportu pokiaľ ide o dobu splatnosti faktúr. Pozitívnym signálom pre dosiahnutie zdravej ekonomiky je, že klesol percentuálny podiel požiadaviek ma akceptovanie dlhších dôb splatnosti v porovnaní s minulým rokom v každom segmente. K najväčšiemu zníženiu počtu žiadostí došlo pri malých a stredných firmách, kde sme zistili už významný rozdiel 8%. Vo verejnom sektore ako aj v segmente veľkých spoločností to bolo zhodne o 4%. „V porovnaní s minulým rokom, kedy sme rozvádzali problematiku predĺženia doby splatnosti faktúr od odberateľov vidíme, že firmy pristupujú k požiadavkám na predĺženie doby splatnosti oveľa sofistikovanejšie,” vysvetľuje dôvody zistených údajov Martin Musil. “Spoločnosti sa zároveň snažia neplatičov viac motivovať a buď nejednajú o platobných lehotách vôbec, prípadne požadujú zľavu. Aktuálne už len 20% oproti 49% v roku 2016  prijme dlhšie doby splatnosti bez akýchkoľvek ďalších podmienok.”
 
  • Postoj vládnych úradníkov
Po prvýkrát v histórii Európskeho platobného reportu spoločnosti Intrum Justitia zaznela otázka, ktoré prvky uľahčujú alebo sťažujú podnikanie v tej ktorej krajine. Z výsledkov vyplýva, že najhoršie vnímaným prvkom medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi sú postoje vládnych orgánov k podnikaniu. Spolu až 75% firiem odpovedalo, že im tieto postoje podnikanie sťažujú, z toho 40% uviedlo odpoveď „mierne sťažujú“ a dokonca 35% odpoveď „značne sťažujú“.   

 
Viac informácií nájdete na www.intrum.sk

Kompletný report EPR 2017 si môžete vyžiadať cez formulár  tu:
https://www.intrum.com/sk/sk/o-nas/publikacie/EPR/
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×